Ofte stillede spørgsmål.

Denne hjælp henvender sig til brugere med en House-Control installation (ikke energi- eller sikkerhedspakker).

Forbindelse & kommunikation

Systemet er offline / Ingen kontakt til hus / Opdaterer ikke. Hvad kan jeg gøre?

Har House-Control systemet været uden kontakt med centralen i over 24 timer, opfattes systemet som offline og dette vil fremgå midt på billedet for fjernkontrollen som "Ingen kontakt med hus". Tidspunktet for den seneste kommunikation med House-Control systemet ses øverst til højre i samme billede. Hvis tidspunktet er få timer siden kan problemet skyldes forsinkelse i kommunikationen (se punktet "...forsinkelse ved kommunikation" i dette afsnit).

Er der skiftet router eller Internet-udbyder se respektive afsnit i denne sektion.

Årsagen til et offline system skyldes typisk manglende Internet-forbindelse eller strøm til systemet. flex-control a/s er ikke ansvarlig for disse afhængigheder, men din Internet-leverandør kan undersøge forbindelsen til din router eller House-Control installation. Om strømmen er tilsluttet systemet kan kun undersøges lokalt ved at benytte tastaturet, der skal bippe ved tastetryk. Bemærk at systemet sandsynligvis er installeret på selvstændig elgruppe.

Undersøg om elgruppen hvor systemet er installeret er tændt.
Undersøg kabelforbindelserne fra modem til router og House-Control installation.
Virker Internet-forbindelsen i husets andre udtag?

Der er stor forsinkelse ved kommunikation. Hvad er årsagen?

Tidspunktet for seneste kommunikation med House-Control systemet, kan ses øverst til højre i billedet for fjernkontrollen. Tidspunktet bør opdatere senste hvert 10. minut på en fungerende Internet-forbindelse.

Vedvarende store forsinkelser (over 2 timer) skyldes at forbindelser kun kan startes fra House-Control systemet, og ikke centralen/fjernkontrollen, hvorved kommunikationen kun kan påbegyndes på House-Control systemets planlagte initiativ (typisk hver 1-2 timer).

Er systemet forbundet til Internettet via kabel, skal der indsættes en regel for videresending (port forwarding) i de mellemliggende routere. Se afsnittet om "Ny router" for beskrivelse af opsætningen.
Hvis systemet benytter et modem til kommunikation, kontakt flex-control a/s for en løsning på dette.

Ny router / Nyt modem / Nulstillet router / Port forwarding. Hvilken betydning?

Port forwarding opsætning i Windows XP/Vista/7.

Er dit House-Control system forbundet Internettet via router/modem, opleves ingen eller forsinkelse i kommunikationen mellem fjernkontrol og House-Control system efter nulstilling eller installation af ny router. Det skyldes en manglende regel for videresending (port forwarding) i alle routere/modem mellem House-Control systemet og Internettet.

1. Forbind en computer med kabel til routeren/modemet.
2. Find routerens IP-adresse:
    2.1 Åbn en kommando prompt ved skrive cmd i start-menuens søgefelt eller Kør og tryk Enter. Et sort vindue med hvid skrift vises.
    2.2 Skriv ipconfig i det åbnede vindue og tryk Enter.
    2.3 Find afsnittet med titlen tilsvarende "Ethernet adapter Local Area Connection". Afsnittet skal indeholder nogle talsekvenser.
    2.4 Et punkt er navngivet "Standard gateway" og definerer routerens IP-adresse. Notér eller kopier denne IP-adresse.
3. Åbn en browser (fx Internet Explorer).
4. Skriv / indsæt IP-adressen i browserens adressefelt og tryk Enter. Udelad de begyndende karakterer "www.".
5. Routerens konfigurationsside vises og kræver et brugernavn og en adgangskode.
6. Brugernavn og adgangskode til routeren fremgår af routerens dokumentation (typisk brugernavn admin og ingen eller admin eller password som adgangskode. Anden mulighed er intet brugernavn og admin som adgangskode).
7. Hvis den indtastede router IP-adresse er forskellig fra 192.168.1.1, og der ingen kommunikation er til House-Control systemet, følg Router IP-adresse opsætning inden du fortsætter med næste punkt.
8. I routerens konfigurationssider findes en indstilling navngivet "Port forwarding" eller tilsvarende.
9. Her oprettes en reglen for videresending af data fra router til House-Control system:
    Navn: House-Control
    IP-adresse: 192.168.1.50
    Start port: 3000
    Slut port: 3000
    Protokol: TCP/UDP (begge)
    Husk at aktivere.
10. Gem ændringerne.


Router IP-adresse opsætning i Windows XP/Vista/7:

House-Control systemet installeres med IP-adressen 192.168.1.50 hvis der benyttes router/modem som led i Internet-forbindelsen. Systemet er indstillet til at kommunikere med router/modem med IP-adressen 192.168.1.1. Hvis routerens/modemets IP-adresse er forskellig fra denne, følg vejledningen herunder.

1. Følg Port forwarding opsætning vejledningens punkt 1-6.
2. I routerens konfigurationssider findes en indstilling navngivet "Lokal router IP-adresse" eller tilsvarende.
3. Skift denne indstilling til 192.168.1.1
4. Gem ændringerne og genstart computeren.

Ny Internet-udbyder. Hvilken betydning?

House-Control systemet benytter enten en fast eller en dynamisk IP-adresse. IP-adressen tilbydes af Internet-udbyderen, og en fast IP-adresse skal forespørges eksplicit. flex-control a/s kan oplyse om din House-Control kræver en fast IP-adresse.

Hvis House-Control systemet er forbundet direkte til det af Internet-udbyderen leverede modem, kan det være nødvendigt at skifte modemets lokale IP-adresse. Se Router IP-adresse opsætning under punktet Ny router.

Adgangkontrol & adgangskoder

Mistet adgangskode. Hvordan rekvireres ny?

Kontakt flex-control a/s hotline. Ny adgangskode kan sendes til den e-mail-adresse du har opgivet til flex-control a/s. I tilfælde af at e-mail-adressen er ugyldig fremsendes ny adgangskode til faktureringsadressen. Adgangskoden kan ikke oplyses over telefon.

Døren vil ikke låse / låse op. Hvad kan jeg gøre?

Efter kode indtastningen og tryk på hængelås-tasten, signalerer tastaturet et af følgende:

a) 4 korte bip hver gang
Den indtastede adgangskode findes ikke i systemet, eller der er indtastet forkerte tal.
Undersøg om koden findes i systemet, og at perioden er gyldig.
Benyttes et touch-tastatur tryk evt. yderligt på tasten.

b) 1 kort bip hver gang
Den indtastede kode kan ikke valideres pga. en fejl i systemet.
Servicetekniker påkrævet.

c) 1 længere bip hver gang
Den indtastede kode er korrekt, og døren burde låse op eller i.
Benyttes en lås med motor, og kører denne ikke langt nok, skal systemet justeres. Hotline kan ændre denne indstilling med det samme.
Låsen eller låsestyringen er defekt.

d) Ingen bip ved tastetryk
Mangler strøm eller tastatur defekt.

e) Signalerer forskelligt selvom indtastede kode er korrekt
Tastaturet opfatter indtastede koder forskelligt, hvilket kan skyldes ekstra følsomt tastatur eller defekt folie der beklæder tastaturets front (et højt, smalt og sort tastatur).
Benyttes et touch-tastatur tryk evt. yderligt på tasterne for at sikre korrekt indtastning.
Tastaturet kan være defekt.

Anden opførsel:

a) Døren kan låses op men ikke låses i hver gang
Problemet kan skyldes at hængelås-tasten er defekt. Benyttes et touch-tastatur tryk evt. yderligt på tasten.
Benyttes en låsetype hvor håndtaget til- og frakobles låsemekanismen, kan problemet skyldes manglende signal fra den rigel, der signalerer om døren er lukket. Undersøg derfor om riglen (typisk placeret under låsepalen) blokeres af låseblikket når døren lukkes, som er hensigten.
Benyttes en låsetype med motor, kan årsagen være at låsepalen ikke kan bevæge frit i låseblikket i karmen.

Det kan være nødvendigt at en tømrer justerer døren.

b) Døren kan låses i men ikke låses op hver gang
Problemet kan skyldes at hængelås-tasten er defekt. Benyttes et touch-tastatur tryk evt. yderligt på tasten.

c) Døren skal holdes/trykkes på bestemt måde for at låse
Døren skal justeres af en tømrer.

Superbrugerkoderne kan ikke ændres. Hvorfor?

Superbrugerkoderne skjules altid for brugerne administrator (ejer) og udlejningsbureau. Kun superbrugeren selv kan se og ændre i disse indstillinger.
Findes en udlejningsaftale med et bureau, er det som hovedregel bureauet der agerer superbruger. Findes ingen udlejningsaftale kan superbrugeren nulstilles af flex-control a/s, og administratoren kan tilgå og oprette egen superbrugerkode.

Alarm funktioner

Tyverialarmen er automatisk blevet deaktiveret. Hvorfor?

For at undgå gentagen alarmering, frakobles tyverialarm funktionen efter en alarmering.
Tilkobling af tyverialarm funktionen foretages med indstillingen Tyverialarm til rådig og Tyverialarm* i fjernkontrollen.
*) Hvis boligen er beboet benyttes denne indstilling ikke. Indstillingen vil automatisk slås til idet døren låses da Tyverialarm til rådig nu er valgt.

Røgalarmen forbliver i alarmtilstand. Hvorfor?

For at undgå gentagen alarmering, frakobles røgalarm funktionen efter en alarmering.
Tilkobling af røgalarm funktionen foretages ved at løsne og fæstne selve røgsensoren igen med basen. Det gøres ved at dreje sensoren med hånden.

Hvad betyder tallet i SMS-alarmbeskeden?

Tallet anvendes til maskinel læsning for modtagere som fx alarmcentraler.

Forbrugsmålere

Forbrugsmåler måler forkert. Hvorfor?

Forbrugsmåleren skal synkroniseres med den faktiske måler, dvs. målerstanden på den faktiske måler indtastes i fjernkontrollen.

Forbrugsmåler måler forkert på trods af korrigering. Hvorfor?

House-Control systemet er sandsynligvis indstilling forkert, og den opgivede værdi fra måleren opfattes forkert.

På måleren er angivet et antal pulser pr måleenhed (fx kWh eller liter). Dette tal skal svare overens med indstillingen i House-Control systemet, der er vist i vinduet for forbrugsmålere.
Måles fortsat forkert trods tallene svarer overens eller er ukendte, behøves to aflæsninger med tilstrækkelig tidsintervallet imellem (synlig forskel, fx 1 måned): Notér aflæsningstidspunkt og målerstand på både den faktiske og den i fjernkontrollen. Gentag processen efter passende tid, og oplys de noterede tal i fejlmeldingen til flex-control a/s. Herudfra kan tællerdifferencen sandsynligvis korrigeres for.

Varme

Varmen stiger ikke selvom varmen er til og en høj temperatur er valgt. Hvad kan det skyldes?

For korrekt varmestyring se hjælpens afsnit om varme og temperatur.

Selvom varmeindstillingen i fjernkontrollen angiver at varmen er tændt, kan varmen ikke overstige termostaternes indstilling i huset. Kontrollér derfor om termostaterne er indstillet til en korrekt komfort temperatur.

Varmen stiger selvom varmen er fravalgt og en lav temperatur er valgt. Hvad kan det skyldes?

Dette er typisk et resultat af lavt eller intet batteriniveau i trådløse termostater.

Den målte inde temperatur er forkert. Hvad kan det skyldes?

Temperaturføleren (ligner en 230V afbryder med flere riller i et 1x1cm kvadrat) skal være placeret centralt i huset. Uhensigtmæssig placering som ved en brændeovn eller i et isoleret rum, kan medføre at varmen frakobles før den ønskede temperatur er opnået.
Er den målte temperatur urealistisk lav, skyldes årsagen manglende signal fra måleren. Kontakt flex-control a/s.

Den målte ude temperatur er forkert. Hvad kan det skyldes?

Udendørstemperaturen måles fra tastaruret der benyttes i adgangskontrollen. Dvs. den målte temperatur er ikke nødvendigvis skyggetemperaturen.
Er den målte temperatur urealistisk lav, er tastaturet ikke udstyret med et termometer. Temperaturinformationen kan fjernes af flex-control a/s.

Den valgte temperatur ændres (konstant) tilbage til anden værdi. Hvad kan det skyldes?

Skyldes at huset styres af udlejningsbureauet, der indstiller House-Controllen efter ønsket tilstand (beboet/ubeboet).
Kontakt udlejningsbureauet i forbindelse med uoverensstemmelser. flex-control a/s må ikke overstyre bureauets handlinger.

Hvordan kan temperaturen/varmen indstilles uden brug af fjernkontrollen?

Både termostat auto med valgt temperatur og manuel varme indstillingen kan styres fra tastaturet ved døren. Se komponentbeskrivelsen afsnit 2 for House-Control under brugervejledninger.

Bogholderi / Andet

Jeg har overtaget et hus med en House-Control installation. Hvordan kommer jeg igang?

Fremsend kopi af forsiden på Købsaftalen til post@flex-control.dk, og du vil modtage et velkomstbrev med nødvendige oplysninger for ibrugtagningflex-control a/s
Hotline telefon: 75288955
mail: post@flex-control.dk© flex-control a/s